Stanovy spolku Nadklam Cestou z exekucí, z.s.

Zakladatelé spolku uzavřeli v únoru 2018 shodou Dohodu o přijetí znění stanov budoucího spolku v následujícím znění:

 

Nadklam Cestou z exekucí, z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU


 

Preambule

Spolek „Nadklam Cestou z exekucí, z.s.“ naplňuje cíle pomoci při orientování mladistvých, rodin a jednotlivců v sociálním, právním a ekonomickém systému formou prevence před nástrahami  systému vymáhání pohledávek a exekucí a hledání řešení průvodních negativních jevů exekucí, chudoby, hmotné nouze a tíživé finanční situace.
Spolek se zakládá, jakožto předstupeň založení ústavu s názvem „NADKLAM – děti dětem od klamu k prozření“, jehož se stane organizační složkou a/nebo vkladem zakladatele, aby naplnil vize ústavu a jednu z plánovaných činností ústavu.

I.
Název a sídlo spolku

Název:        Nadklam Cestou z exekucí, z.s.
Sídlo:          ...

II.
Logo spolku

Spolek užívá následující logo:

Logo je v duševním vlastnictví zakladatele spolku.

III.
Zakladatelé spolku

Jiří Bezděk (zakladatel spolku)
Eva Urbanovská
Iveta Kováčová

Jiřímu Bezděkovi náleží práva k duševnímu vlastnictví názvu „Nadklam“ a loga spolku.

Spolek se zakládá shodou zakladatelů na obsahu stanov.

IV.
Charakter spolku

Spolek je otevřeným, dobrovolným, nezávislým, nevládním a neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci pozitivních změn v exekucích a ve vymáhání pohledávek, aby byla napravena ústavnost, narovnána zaručená práva účastníků řízení a zlegislativněn komplexně-produktivnější systém podporující vyrovnanou lidskou sounáležitost k právům i k povinnostem.

V.
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:
a) pomoc při orientování mladistvých, rodin a jednotlivců v sociálním, právním a ekonomickém systému
b) prevence před nástrahami systému vymáhání pohledávek a exekucí
c) hledání řešení průvodních negativních jevů exekucí, chudoby, hmotné nouze a tíživé finanční situace
d) zvyšování obecné finanční a právní gramotnosti

VI.
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) debaty, semináře, školení a podobné aktivity
b) realizace projektů plnící základní účely spolku a jeho charakter
c) spolupráce, koordinace a kooperace s jinými subjekty za dosažením základních účelů spolku a naplnění charakteru spolku
d) lobbing za naplněním charakteru spolku na vládní, zákonodárné, krajské a místní úrovni
e) hledání podpory u ekonomicky činných subjektů
f) publikační činnost
g) poradenství
h) fundraising
i) pořádání sbírek

VII.
Vymezení se spolku vůči jiným subjektům

1. Spolek omezuje svoji činnost pro rasově smýšlející.
2. Spolek omezuje svoji činnost pro diskriminačně smýšlející.
3. Spolek neposkytuje součinnost exekutorům a jiným vymahačům. Spolek ale uznává výkon rozhodnutí zaměstnanci soudu.

Neposkytováním součinnosti exekutorům spolek chrání svá práva a práva svých členů, sympatizantů, statutárního orgánu a zakladatelů spolku daných Ústavou ČR a brojí tak proti odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod, kdy zakladatel spolku shromáždil a disponuje úplnými důkazy k prokázání znemožnění činnosti ústavních orgánů a účinného použití zákonných prostředků při odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod soudními exekutory, Ministerstvem spravedlnosti pod vedením Roberta Pelikána a některými vysoce postavenými představiteli justice, zejména z řad ústavních soudců.

Komunikace s Exekutorskými úřady je zpoplatněna dle zvláštního sazebníku.

VIII.
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15-ti let, která má české státní občanství.

Členství vzniká dnem, kdy statutární orgán spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, důvody žádosti o členství, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

O přijetí za člena spolku rozhoduje statutární orgán zpravidla do 30 dnů od doručení žádosti a není na něj právní nárok.

Členství ve spolku je na dobu neurčitou s minimálním ročním trváním.

Členský příspěvek stanoví statutární orgán s předstihem vždy na kalendářní rok dopředu. Pro kalendářní rok od vzniku spolku je stanoven členský příspěvek ve výši 100,- Kč/měsíčně s možností úhrady roční, půlroční, kvartální nebo měsíční.

Členské výhody:
a) poradenství zdarma
b) 50%-ní sleva na individuální konzultace
c) podpora členům s příjmem pod hranicí chudoby za získáním bezplatné přepravy v MHD
d) podpora členům s příjmem pod hranicí chudoby za získáním úlev na poplatcích za komunální odpad
e) podpora ve vzdělávání finanční a právní gramotnosti
f) podpora v aktivitách člena za získáním důstojného sociálního bydlení
g) podpora v aktivitách člena za ustanovením/určením advokáta v jeho právních záležitostech
h) právo na realizaci ve spolku

Povinnosti člena:
a) Dle svých sil a schopností naplňovat charakter spolku, chránit a prosazovat zájmy spolku.
b) Dbát etiky a společenských norem vůči ostatním členům a při prezentaci spolku navenek.
c) Dbát rozhodnutí statutárního orgánu spolku.
d) Řádně a včas uhradit členský příspěvek vždy ke stejnému dni v měsíci, kdy došlo k přijetí za člena. Řádně neuhrazený členský příspěvek je důvodem k odepření členských výhod. Opakovaně nehrazený členský příspěvek je důvodem k vyloučení člena.

IX.
Sympatizanti spolku

Sympatizantem spolku se může stát kdokoliv, tedy osoba fyzická i právnická.

Sympatizant spolku projevuje svoji vůli úhradou příspěvku sympatie na účet spolku nebo v hotovosti na pokladně spolku.

Sympatizant může uchovat svoji anonymitu, pokud neprojeví jinou vůli.

Příspěvek sympatie stanoví statutární orgán s předstihem vždy na kalendářní rok dopředu. Pro kalendářní rok od vzniku spolku je stanoven příspěvek sympatie ve výši 180,- Kč/měsíčně pro fyzické osoby a ve výši 720,- Kč/měsíčně pro právnické osoby s možností úhrady roční, půlroční, kvartální nebo měsíční. Uhrazené příspěvky sympatie se nevrací.

Výhody sympatizantů:
a) Udělí-li sympatizant písemné svolení, bude spolkem propagován v seznamu sympatizantů po období uhrazeného příspěvku.
b) Vyžádá-li sympatizant potvrzení o přijetí příspěvku, bude mu vystaven doklad pro daňové úlevy.
c) Sympatizant má nárok na poradenství zdarma po dobu uhrazeného minimálně kvartálního příspěvku sympatie.
d) Sympatizant má nárok na 30%-ní slevu na hrazené činnosti spolku. Nárok na slevu vzniká po dobu uhrazeného minimálně půlročního příspěvku sympatie a musí být vyžádána s dostatečným předstihem před plánovanou činností spolku.

Sympatizant nemá vůči spolku žádné povinnosti.

Vyjde-li najevo, že sympatizant patří mezi osoby, vůči nimž se spolek vymezuje (čl. VII) nebo že k projevu sympatie došlo s cílem poškodit spolek, vzniká spolku nárok na sankční poplatek ve výši 20-ti násobku ročního příspěvku sympatie a současně i nárok na veřejnou omluvu.

X.
Podporovatelé spolku

Spolek je otevřen přijímání nezištných darů (finančních, materiálních, nehmotných) od osob (fyzických, právnických), které chtějí činnost spolku podpořit.

XI.
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím člena, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud dojde k zániku spolku.

XII.
Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je statutární orgán.

Statutární orgán je nevolitelný a jmenuje jej zakladatel spolku.

Statutární orgán je 3-členný. Zakladatel spolku je vždy členem statutárního orgánu. Členství ve statutárním orgánu je dobrovolné a funkční období pětileté. Členové statutárního orgánu mají právo na finanční odměnu za svou práci pro spolek.

Činnost spolku řídí statutární orgán, který si volí ze svého středu předsedu a pokladníka. V kompetenci statutárního orgánu je také předsedu nebo pokladníka odvolat.

Předseda řídí chod spolku ve všech věcech a navenek. V nepřítomnosti předsedy řídí chod spolku zbylí členové statutárního orgánu. Funkční období předsedy spolku je pětileté.

Pokladník řídí finanční chod spolku. V nepřítomnosti pokladníka řídí finanční chod spolku pověřená osoba nebo pověřený člen statutárního orgánu. Funkční období pokladníka je pětileté.

Statutární orgán se schází dle potřeby. Statutární orgán může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Jednou ročně se statutární orgán schází v plném počtu na výročním zasedání. Na výročním zasedání statutární orgán schvaluje roční závěrečné vyúčtování a vyhodnocení činnosti spolku, koncepci činnosti a rozpočet na další období a případnou změnu stanov. Změnu stanov navrhuje zakladatel spolku a musí být přijata shodou členů statutárního orgánu na obsahu změn.

Statutární orgán rozhoduje o zrušení spolku nebo jeho přeměně.

V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena statutárního orgánu zajistí do 180 dnů zakladatel spolku nebo předseda spolku doplnění počtu členů statutárního orgánu.

Statutární orgán jednou ročně svolává setkání členů a sympatizantů spolku. Členové a sympatizanti spolku mají právo se vyjádřit k činnostem spolku, předsedy a statutárního orgánu. Hlas členů a sympatizantů je hlasem poradním.

XIII.
Dozorčí orgán

Spolek nemá trvalý dozorčí orgán.

Statutární orgán dle potřeby spolku nebo podmínek dotací může zřídit funkci nezávislého kontrolora nebo dozorčí rady.

XIV.
Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze své činnosti, z členských příspěvků a příspěvků sympatie ve výši schválené statutárním orgánem a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené způsobilými výdaji (náklady). Spolek vede daňovou evidenci.

S výsledky hospodaření seznamuje statutární orgán členy a sympatizanty spolku na jejich žádost.

V případě zániku spolku se majetek spolku rozděluje mezi členy statutárního orgánu a zakladatele spolku.

XV.
Závěrečné ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny shodou zakladatelů na obsahu stanov. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

Originály stanov schválených shodou zakladatelů jsou signovány ve čtyřech vyhotoveních. Každý ze zakladatelů spolku uchovává jedny a jedny stanovy se doručují spolkovému rejstříku.