Členská přihláška do spolku Nadklam Cestou z exekucí

Členství vzniká dnem, kdy statutární orgán spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky. O přijetí za člena spolku rozhoduje statutární orgán zpravidla do 30 dnů od doručení žádosti a není na něj právní nárok.

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15-ti let, která má české státní občanství.

Členství ve spolku je na dobu neurčitou s minimálním ročním trváním. Členský příspěvek stanoví statutární orgán s předstihem vždy na kalendářní rok dopředu. Bankovní spojení pro úhradu členského příspěvku: 2300737484/2010 (FIO banka).

Členské výhody:

 • Poradenství zdarma
 • 50%-ní sleva na individuální konzultace
 • Podpora členům s příjmem pod hranicí chudoby za získáním bezplatné přepravy v MHD
 • Podpora členům s příjmem pod hranicí chudoby za získáním úlev na poplatcích za komunální odpad
 • Podpora ve vzdělávání finanční a právní gramotnosti
 • Podpora v aktivitách člena za získáním důstojného sociálního bydlení
 • Podpora v aktivitách člena za ustanovením/určením advokáta v jeho právních záležitostech
 • Právo na realizaci ve spolku

Povinnosti člena:

 • Dle svých sil a schopností naplňovat charakter spolku, chránit a prosazovat zájmy spolku
 • Dbát etiky a společenských norem vůči ostatním členům a při prezentaci spolku navenek
 • Dbát rozhodnutí statutárního orgánu spolku
 • Řádně a včas uhradit členský příspěvek vždy ke stejnému dni v měsíci, kdy došlo k přijetí za člena. Řádně neuhrazený členský příspěvek je důvodem k odepření členských výhod. Opakovaně nehrazený členský příspěvek je důvodem k vyloučení člena.

Ze stanov spolek omezuje svoji činnost pro rasově smýšlející. Pokud ti vadí jiní lidé, potřebuješ jinou pomoc, než tu naši. Rádi ti zašleme kontakt na nejbližšího odborného lékaře.

Ze stanov spolek omezuje svoji činnost pro diskriminačně smýšlející. Pokud ti vadíme svými názory, přirozeně mezi nás nepatříš. Jsou i jiné státy, kde budují totalitní diktatury. Přestěhuj se, bude se ti v takových zemích lépe žít.

Ze stanov spolek neposkytuje součinnost exekutorům a jiným vymahačům. Spolek ale uznává výkon rozhodnutí zaměstnanci soudu.

Neposkytováním součinnosti exekutorům spolek chrání svá práva a práva svých členů, sympatizantů, statutárního orgánu a zakladatelů spolku daných Ústavou ČR a brojí tak proti odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod, kdy zakladatel spolku shromáždil a disponuje úplnými důkazy k prokázání znemožnění činnosti ústavních orgánů a účinného použití zákonných prostředků při odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod soudními exekutory, Ministerstvem spravedlnosti pod vedením Roberta Pelikána a některými vysoce postavenými představiteli justice, zejména z řad ústavních soudců.

Odesláním členské přihlášky uděluješ souhlas se zpracováváním citlivých údajů, čímž svobodně a vědomě souhlasíš se zpracováváním svých citlivých údajů spolkem Nadklam Cestou z exekucí, jseš si vědom svých práv daných § 12 zák.č. 101/2000 Sb., že můžeš kdykoli požádat o informaci o zpracovávání svých osobních údajů, a § 21 téhož zákona, že můžeš požádat o vysvětlení a požadovat odstranění vzniklého stavu, pokud je zpracovávání tvých osobních údajů v rozporu s ochranou tvého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, a jseš si vědom svého práva, že svůj souhlas se zpracováváním svých citlivých údajů můžeš kdykoliv odvolat.

Prohlášení ke zpracovávání citlivých údajů včetně formuláře pro odvolání souhlasu se zpracováváním citlivých údajů nalezneš zde.

Členská přihláška do spolku Nadklam Cestou z exekucí