Ze života zakladatele NADKLAMu

Jiří Bezděk

NADKLAM: Jiří BezděkNarodil jsem se 26.1.1971 v Zábřeze. Mám dvě děti z 16-ti letého manželství a jsem rozvedený. Nikdy jsem nebyl členem politické strany ani politického či náboženského hnutí. Vyznávám jiné hodnoty, které jsou v přímém rozporu se stranickostí.

 

V květnu 1989 jsem ukončil maturitní zkouškou studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Olomouci.

 

V dobách Československé socialistické republiky jsem se tedy zařadil do budování socialismu jako elektroúdržbář v tehdejším NHKG.

 

V listopadu mě hodně pobouřila zpráva bývalého spolužáka, že bezpečnost v Praze mlátí studenty, tak jsem z kapsy bundy vytáhl tehdy jedinou svoji zbraň a začal cinkat klíčemi od bytu svých rodičů. A poznávat! Zábřeh je malé město a více méně každý zná každého, takže jsem mohl pozorovat například vzestup učňovského učitele autoopravárenského oboru, který si v ústraní náměstí sametové doby dělal na kousek papíru poznámky o účastnících prezentujících svoji bytovou majetnost, do zastupitelstva města. (Mimochodem tento učitel, odborník přes silniční dopravu, který zdůvodňoval zatarasení mé pěší cesty parkováním svého vozu přímo na přechodu pro chodce nedostatkem parkovacích míst, má na starost problematiku dopravy ve městě, které již přes 20 let řeší realizaci pěší zóny v centru a jeho obslužnost.)

 

Po šesti letech spíše z neúspěšných vyhlídek ve stávajícím zaměstnání, které mě profesně neuspokojovalo a navíc nenabízelo možnosti dostatečného příjmu pro rozvoj rodinných potřeb, především potřeby bydlení a zajištění dítěte, jsem se pustil do obchodních činností. Zprvu v několika zaměstnaneckých poměrech a od roku 1999 jako osoba samostatně výdělečně činná.

 

V období do počátku živnosti jsem nasbíral zkušenosti nejen z oblasti pracovní problematiky a práva, ale i zkušenosti z oblasti bytové problematiky, především ze strany zneužívání Městským úřadem v Zábřeze nedostatku na trhu s byty a s jejich hospodařením.

 

Jako OSVČ jsem začínal od nuly, protože jsem nedisponoval žádným kapitálem a pro bankovní sektor nesplňoval zajišťovací kritéria. Hlavní živnostenskou činností byl maloobchodní prodej s nářadím a nástroji a posléze specializované truhlářství NNS na výrobu sloupků k zábradlí. Veškerý firemní příjem vzhledem k nevelkým objemům šel na další rozvoj živnosti a rodinné zabezpečení.

 

Na vlastní kůži jsem pociťoval dopady nevhodně zvolené daňové problematiky a legislativy, což mi dalo bohaté zkušenosti z oblasti správní, účetní a daňové, řízení a plánování. Samotná činnost pak sebou přinesla osobnostní rozvoj v oblasti logistiky, reklamy a marketingu.

 

V roce 2006 vyústila všeobecná politika zneužívání práv vzhledem k prázdné městské pokladně k celkové privatizaci bytového fondu Města Zábřeh. V této souvislosti jsem byl aktivním odpůrcem mj. z důvodu neúměrného nuceného zadlužování sociálně slabších vrstev. Nicméně všeobecný strach o základní lidskou potřebu, potřebu obydlí, předraženou privatizaci bytů nazastavil.

 

Takto jsem přistoupil na přípravu založení Bytového družstva ČSA 8, kde jsem se stal jeho statutárem, a stal se rovněž členem přípravného výboru společenství vlastníků jednotek, kde jsem bytové družstvo zastupoval jakožto člena a místopředsedu Společenství vlastníků pro dům č.p. 652.

 

Práce ve statutárních orgánech ve mně prohloubila znalosti z oblasti správní, obchodního a občanského práva, účetní a daňové, řízení a plánování. Nově jsem nabýval zkušenosti organizační a v problematice zajišťění služeb a energií při řešení nuceně převzatých nevýhodných smluv v rámci privatizace, a v problematice stavební, kterou sebou přinesla nutná revitalizace panelového domu. Předchozí předpoklady nuceného zadlužování se potvrdily se žádostmi exekutorů o součinnost.

 

Odpůrcovství k privatizaci bytového fondu mě téhož roku dostalo do Kontrolního výboru zastupitelstva Města Zábřeh, kde jsem poznal praktiky ve fungování skupinkových zájmů, hraniční balancování vedoucích úředníků ve věcech majetkových, ale i svázanost členů kontrolního výboru právními normami k veřejnému řešení problémů občany. Tímto členstvím se mi dostalo i přehledu o fungování veřejné správy.

 

Rok 2008 a 2009 byl pro mě velmi přelomový. Zdravotní komplikace společně s nezájmem bývalé manželky o řešení rodinného hospodaření a partnerské krize vedly k rozvodu, ukončení živností, členství v kontrolním výboru a společenství vlastníků, a současně s narůstajícím zájmem exekutorů jsem byl uvržen do velice nestandardních situací a boje o přežití a očistu svého jména způsobené převážně pomluvami.

Více o tomto období uvádím na stránkách pravdazvitezi.

 

Kromě nabývání znalostí z různorodých oblastí práva ovlivňující samotný život jsem mohl na vlastní kůži v různých životních situacích pozorovat chování jedinců rozdílných skupin, od sociálně slabších přes trestně odsouzené po úředníky, soudce, exekutory a lidi snažící se pomáhat druhým.

 

Nyní žiju v Brně a průběh mého života nakonec vykrystalizoval v rozhodnutí založit zde obecně prospěšnou společnost NADKLAM – děti dětem od klamu k prozření.

 

Moje úspěchy nejen v právních záležitostech v bodech, které budou pravidelně aktualizovány:

 

 • V dubnu 2017 senát Ústavního soudu vyloučil Ludvíka Davida z rozhodování o mé stížnosti. Důvodem vyloučení bylo přiznání Ludvíka Davida o podjatosti, kdy takto reagoval na vlastní neschopnost argumentačně obstát v konfrontaci s mými právními názory.
 • V březnu 2017 se mně podařilo navzdory zákazu konání protestů před Ústavním soudem držet na jeho zápraží protestní hladovku, abych upozornil na porušování zaručených práv v exekučních řízeních a bagatelizaci ústavními soudci důkazně doloženého bezpečnostního rizika Exekučního řádu, na které jsem upozorňoval již v roce 2013, kdy soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha zasahoval do nezávislého rozhodování soudu a použil přitom výhrůžku.
 • V lednu 2017 z mého podnětu zasedalo plénum Ústavního soudu, aby se zabývalo nepřístojným jednáním Jaromíra Jirsy, který obešel své senátní kolegy a rozhodl ve věci, u které ještě ani neuplynula doba pro její podání.
 • V říjnu 2016 jsem vyhrál spor s plynárenskou společností, která nekalým způsobem nárokovala platby, na které neměla ze smlouvy nárok. Spor rozhodoval soudce, který dříve činil v mých kauzách nepřípustnou ingerenci do dovolání.
 • V srpnu 2016 se meritem věci mé stížnosti zabýval Ústavní soud, aniž by byla sepsána a podána advokátem, čímž jsem dosáhl precedensu. Příslušný senát Ústavního soudu dal najevo, že mé podání je kvalifikované a že ve výjimečných případech mají zaručená práva přednost před formalitou a osobními zájmy některých soudců nejvyšších soudů.
 • Po více než 4 rocích jsem v červnu 2016 dosáhl zastavení trestního stíhání, ve kterém byly prováděny úkony trestního řízení směřující k vydání meritorního rozhodnutí, přičemž z průběhu trestního stíhání je zřejmé, že docházelo k doplňování chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty trestného činu, a přičemž jsem po několik měsíců neměl obhájce, na kterého jsem měl zákonný nárok.
 • V roce 2013 jsem vypracoval právní rozbor zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád, který dokazuje protiústavnost tohoto zákona a jeho bezpečnostní riziko pro Českou republiku ( 2014 se mi podařilo s tímto právním rozborem seznámit celou odbornou veřejnost a vyvolat diskuzi na do té doby tabuizované téma exekucí a legitimity soudních exekutorů. ).
 • Informačním tlakem v letech 2013 - 2014 jsem se významnou měrou podílel na rezignaci Michala Haška ( ČSSD ), supermana ve sbírání funkcí a pučisty proti legitimnímu představenstvu ČSSD, které vyhrálo pralamentní volby, na post poslance PSP ČR.
 • Po 19-ti měsících v roce 2013 jsem docílil zrušení protizákonně vedené exekuce Exekutorským úřadem Sokolov, soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, postihující majetek Bytového družstva ČSA 8. ( sp.zn. 40Co 935/2011 Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci )

 • V roce 2012 bylo na základě mého oznámení zahájeno trestní vyšetřování čtyř exekutorů pro zneužívání pravomocí veřejného činitele a vlastizrady. ( z důvodu probíhajícího vyšetřování neuvádím č. spisové značky )
 • Po 11-ti měsících jsem v roce 2012 docílil uhrazení způsobené škody při výkonu exekuce na majetku Bytového družstva ČSA 8 v plně požadované výši Exekutorským úřadem Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána. ( sp.zn. 10C 272/2011 Okresního soudu v Přerově )

 • V roce 2012 jsem byl rovněž po více než ročním vyšetřování a nepravomocném obžalování zproštěn viny pro zanedbání povinné výživy. ( sp.zn. 2To 62/2012 Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci )

 • V roce 2012 jsem byl po několikaměsíčním vyšetřování na základě křivého obvinění a nepravomocném obžalování v rozporu se zákonem zproštěn obžaloby pro maření výkonu úředního rozhodnutí. ( sp.zn. 2To 4/2012 Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci )
 • Po dvouletém období domáhání se svých zákonných práv jsem v roce 2011 docílil vrácení neoprávněně exekučně vymožené částky po Exekutorském úřadu Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána. ( sp.zn. 40Co 474/2009 Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci )
 • Pomoc sociálně slabším v rámci privatizace bytového fondu v roce 2006 bez jejich přímého zadlužení založením Bytového družstav ČSA 8, kde jsem i nesl k tíži většinu provozních nákladů právnické osoby.
 • Jako člen Kontrolního výboru zastupitelstva Města Zábřeh jsem se v období roku 2006 a 2007 podílel na nápravě v realizaci podoby zábřežského přednádraží, kde původní projekt s vynikajícím řešením obslužnosti a užitnosti byl změněn k horší obslužnosti s cílem zužitkování nevýhodných soukromých pozemků, a kde takto docházelo ke zbytečnému předražování realizace.

 

Zkušenosti v sociálních službách:

 

 • Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách dle zák.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ( 2014-2015 )
 • Vzdělávací kurz Aktivní občan v rámci projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro jihomoravská centra EVVO ( 2015 )
 • Vzdělávací kurz Právo pro celý život v rámci vybraných služeb sociální prevence ( 2014 )

 

 • Spolupráce s azylovým domem pro matky s dětmi Domov sv. Markéty, Brno, v oblasti sociální péče ( 2014-2015 )
 • Spolupráce s neziskovou organizací Liga lidských práv, Brno, v oblasti PR ( 2014-2015 )
  - Rekonstrukce charitativního obchůdku Šuplig ( 2014 )
 • Spolupráce se spolkem Nový prostor, z.s. ( 2014 )

 

Konference a semináře:

 • Vzdělávací seminář Exekuce II (leden 2017)
  - pořadatel: Agentura pro sociální začleňování - Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR
 • Konference Občanské iniciativy v prevenci a v boji proti korupci ( Praha, Americké centrum, 4.11.2015 )
  - pořadatelé: Spiralis; US embassy
  - prezentace na téma: Bezpečnostní riziko Exekučního řádu
 • Seminář DATschool vol.2 ( říjen 2015 )
  -Otevřená data; populismus; občanské kampaně; práce se zdroji & investigativní novinařina

 

Jiné aktivity:

 • Účinkování v divadelní inscenaci Dluhobaroni v režii Jiřího Honzírka, Divadlo Feste ( od 2014 )
 • Účinkování ve videoklipu k divadelní hře Domeček v režii Tomáše Studeného, Buranteatr ( 2015 )

 

Projekty:

 • Den konce dluhů (zkráceně DeKod)
  -Den konce dluhů je jarmarkem řešícím finanční a právní gramotnost, a který dává druhou šanci na nový životní start lidem v krizové a těžké životní situaci samoudržitelným a samostatným rozvojem.
  -Realizace Dne konce dluhů je plánována na Mezinárodní den OSN za odstranění chudoby. Světová premiéra by měla proběhnout 17.10.2018.
  -Projekt se uchází o realizaci v rámci participativního rozpočtu Města Brna a jeho veřejný přínos spočívá v:
          *** Účastníci projektů samoudržitelného a samostatného životního rozvoje
                 dostanou šanci na nový životní start a podmínky pro změnu v životě,
                 které vychází ze skutečných potřeb těchto lidí v krizové a těžké životní
                 situaci, a které minimalizují „jojo efekt“.
          *** Projekt se podílí na odstraňování chudoby a její příčin.
          *** Projekt šíří osvětu finanční a právní gramotnosti.
          *** Projekt podporuje lidskou sounáležitost, a učí svobodě slova a názoru.
          *** Projekt vrací lidem důstojnost, vytváří důstojné podmínky k žití a
                 vytváří samoudržitelný a samostatný životní rozvoj.
          *** Projekt se podílí na rozvoji kultury a slučování lidí.

 

 

Kontaktovat mě můžete zde.

Podporujeme:

Revoluce za 2000