Žádost o informace zaslaná Ústavnímu soudu

24.02.2017 09:00

V návaznosti na Otevřenou výzvu ústavnímu soudci Jirsovi a dění kolem závažného zločinu zasahování exekutora do nezávislého rozhodování soudu s použitím výhrůžky s cílem působit na soud obdržel Ústavní soud ČR žádost o informace, jejíž znění zveřejňujeme, aby měl každý možnost posoudit važnost situace a včas se vyjádřit.


Dne 7.2.2017 odmítl senát složený z předsedy Vladimíra Sládečka, soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Jana Musila ústavní stížnost sp.zn. IV.ÚS 161/17, což byla poslední ze stížností spojená s návrhem na zrušení zákona o exekucích, které měl Ústavní soud k vyřízení, čímž si Ústavní soud navždy uzavřel cestu k zachování si tváře lidskosti, vážnosti, profesionality, demokratických hodnot, důstojnosti a moci a již tak nemá možnost nápravy důkazně doloženého odstraňování demokratického řádu lidských práv a základních svobod soudními exekutory, tedy soukromými osobami podnikajícími za účelem dosažení zisku, kdy soudní exekutor JUDr. L. J. se dopustil závažného zločinu zasahování do nezávislého rozhodování soudu pod údajnou záštitou zákona č. 120/2001 Sb.

Ústavnímu soudu byly položeny následující dotazy:

a) Jakými opatřeními si chce ústavní moc soudní udržet svoji moc, nezávislost a nestrannost, když je prokázáno ovlivňování soudů a zasahování exekutorů do nezávislého rozhodování soudů, přičemž je i prokázáno, že Ministerstvo spravedlnosti ČR nemá dostatečně zvládnutou kontrolu nad činností soukromých soudních exekutorů?

b) Dal Ústavní soud ČR svými rozhodnutími ve věci návrhů na zrušení zákona o exekucích najevo, že se Česká republika odvrací od demokratických hodnot a dále půjde zpět cestou tyranie, diktátorství a totality?

c) Ze strany soukromého soudního exekutora došlo k závažnému zločinu zasahování do nezávislého rozhodování soudu. Co Ústavní soud ČR v této souvislosti učinil v souladu s čl. 17 Listiny pro objektivní informovanost občanů ČR?

d) Došlo ze strany Ústavního soudu ČR v souvislosti s návrhy na zrušení Exekučního řádu k cenzuře? Uveďte přehled dotazů zpravodajských médií, novinářů a ostatních osob, které v této souvislosti Ústavní soud vyřizoval, vč. způsobů vyřízení.

e) Uveďte důvody, proč v NALUSu jsou zveřejněna jen rozhodnutí soudu a nejsou uváděna úplná znění stížností, aby tak byl naplněn čl. 17 Listiny a každý občan měl možnost si udělat vlastní úsudek o nezávislém a nestranném rozhodování soudu.

f) Jsou Ústavnímu soudu známy systémové nedostatky v přístupu na advokáta (ustanovování soudem; určování Českou advokátní komorou) a přetíženost advokacie věcmi, které brání nejen lidem nemajetným, ale i lidem s vyššími příjmy, domoci se právní pomoci, což má významný vliv na přístup k soudu a v právu na spravedlivý proces?

g) Jaká je trestní odpovědnost soudce, který nepřímo svým rozhodováním zabrání možné nápravě stavu, když jsou mu známy skutečnosti o trestném činu?

h) Vyjmenujte úplně důvody podjatosti soudce a důvody pro vyloučení soudce z rozhodování.

ch) Existují opravné prostředky ústavní stížnosti, je-li po rozhodnutí shledáno, že ve věci rozhodoval podjatý soudce nebo soudce u něhož byly důvody pro vyloučení? Má Ústavní soud autoremeduru?

i) Jaká doporučení má Ústavní soud ČR pro občany České republiky k čl. 23 Listiny?

j) Uveďte judikaturu k čl. 23 Listiny. Případně vysvětlete, proč tato nebyla dosud vytvořena.

k) Uveďte počet stížností a jejich spisové značky za období od roku 1991, kde bylo stěžovateli odkazováno na postup v souladu s čl. 23 Listiny.

l) Uveďte doporučení, jak má občan České republiky postupovat v případě, kdy bylo prokazatelně zjištěno, že dochází k odstraňování základního demokratického řádu lidských práv a základních svobod zasahováním do nezávislého rozhodování soudu a úřady jsou dlouhodobě až stabilně nečinné.

m) Uveďte veřejný zdroj databáze Ústavního soudu došlých a vyřízených žádostí o informace dle zák.č. 106/1999 Sb.

n) Je Ústavnímu soudu ČR známo, že Otevřenou výzvu ústavnímu soudci Jirsovi ze dne 9.2.2017, která poukazuje na svévolné rozhodování ústavních soudců a závažný zločin zasahování exekutora do nezávislého rozhodování soudu, již četly tisíce lidí a tato si již žije svým životem?

Tam, kde je uvedeno „Ústavní soud“ je zároveň myšleno i „ústavní soudce – ústavní soudci“.

Závěrem bylo požádáno o včasné, srozumitelné a úplné vyřízení žádosti o informace bez vyhýbavých a zavádějících odpovědí.

 

Zpět